Vedtekter

Formålsparagraf

Tolga turlag har som formål å fremme tur- og friluftsaktiviteter i hele kommunen.

1. Arbeidsoppgaver
Tolga turlag har som oppgaver:

  • å arbeide for å sikre, opparbeide og drive et turløypenett for flest mulig mennesker både sommer og vinter. Dette inkluderer også drift av løypemaskin.
  • å stimulere til økt trim- og mosjonsaktiviteter, for eksempel ved å arrangere turmarsjer, utflukter, historiske vandringer og lignende.

2. Medlemskap og kontingent
Alle kan bli medlem mot å betale den fastsatte kontingent. Kontingent fastsettes av årsmøtet. Det fastsettes en egen familiekontingent. Bedrifter kan også tegne eget medlemskap.

3. Styret
Tolga turlag ledes av et styre på 6 medlemmer og det velges 2 varamedlemmer.

Styret er vedtaksført når minst 3 medlemmer er til stede. Styret skal bestå av leder, regnskaps- og økonomiansvarlig, løypeansvarlig, sekretær og aktivitetsansvarlig. Styret skal føre protokoll over sin virksomhet. Det tilstrebes at styret består av folk fra alle de fire hovedgrendene i kommunen.

4. Årsmøtet

Årsmøtet holdes innen utgangen av februar, og innkallingen skal skje med 14 dagers varsel.

Saker:

  • Årsmelding
  • Revidert regnskap
  • Arbeidsprogram med budsjett
  • Fastsetting av medlemskontingent for kommende år
  • Valg: leder, 5 styremedlemmer, 2 varamedlemmer, 2 revisorer og en valgkomite på 3 medlemmer. Alle styremedlemmene velges for 2 år på en slik måte at 2 eller 3 av styremedlemmene er på valg annet hvert år. Lagets leder velges for ett år. Styret konstituerer seg selv. Revisorer og valgkomite velges for ett år.
  • Spesielt innkomne saker.

Vedtak er gyldig ved vanlig flertall. Vedtektsendringer kan skje med minst 2/3 flertall av de frammøtte. Styret eller 1/3 av medlemmene kan kreve ekstraordinært årsmøte.

5. Oppløsning avlaget
Oppløsning av turlaget kan skje med 2/3 flertall og etter annen gangs behandling på et årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Dersom det blir vedtatt å oppløse laget, blir dets formue og eiendeler disponert slik årsmøtet bestemmer.